GDPR

STRUČNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů, Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.
 1. Kdo je správcem Tvých osobních údajů?
Správcem Tvých osobních údajů je Petra Veselá, Česká republika, identifikační číslo:75535807, email: pete@petevesela.com, tel.: 775 958 563 (dále jen „Správce“).
 1. V jakých situacích budem Vaše údaje zpracovávat?
А) Kdy zpracováváme údaje s Tvým souhlasem
O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže ještě nejsi naším registrovaným zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, dále jen „nařízení GDPR“) a chceš od nás dostávat marketingové nabídky.
 1. B) Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu.
Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:
 1. a) Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost.
Účel:
 • realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace;
 • zákaznický program.
 1. b) Právní titul: Ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce.
Účel:
 • pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží nebo jiných pohledávek Správce;
 • ve vybraných případech posouzení Vaší důvěryhodnosti;
 • přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim registrovaným zákazníkům a osobám splňujícím požadavky dle důvodu č. 47 nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem.
 1. c) Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona.
Účel:
 • о poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona;
 • vedení účetnictví;
 • elektronická evidence tržeb.
 1. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
- Vaše identifikační a kontaktní údaje;
- údaje o produktech, které jsi zakoupil/a, příp. o službách, které jsme Vám poskytli;
- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);
- platební údaje (např. údaj o zaplacené částce apod.);
 1. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
 Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházejí výhradně od vás, tedy údaje, které jste nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením smlouvy (nákupem zboží) nebo jste nám je sdělil/a pro účely zákaznického programu a registrace do něj.
 1. Kdo je příjemcem osobních údajů?
Tvé osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném nebo uvedeném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
- našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb;
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);
- pokud nám k tomu udělíte souhlas v rozsahu Vaší e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách našeho internetového obchodu, provozovateli služby sloužící generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem. Takový provozovatel je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Předáním tohoto osobního údaje však zajišťujeme veškerá vám uvedená práva.
 1. Jaká máš práva při zpracování Tvých osobních údajů?
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máš následující práva:
 • Právo na přístup - můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Správce Vám poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na výmazaní údajů – můžete Správce požádat, abychom vymazali vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. b) odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. c) vznesl/a jsi námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jsi vznesl námitky proti zpracování Tvých osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. a) popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáš o omezení jejich použití;
 3. c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) vznesl/a jsi námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Tvými oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máš právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jsi poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máš právo váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste nám dal/a souhlas, kdykoliv odvolat.
 • Právo vznést námitku – můžeš kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce.
 • Právo podat stížnost – máš právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 1. Je váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?
O udělení vašeho souhlasu vás požádáme, jestliže nejsi dosud naším registrovaným zákazníkem, ani s Tebou nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům důvodu č. 47 nařízení GDPR a chceš od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného zboží nebo služby nabízeného naší společností.
 1. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Souhlas udělený pro marketingové účely můžeš odvolat kdykoliv.
 1. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Svůj souhlas se zpracováním Tvých osobních údajů můžeš odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti nebo na e-mail: pete@petevesela.com
 1. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez vašeho souhlasu?
Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Tvých osobních údajů na kterýkoli z našich kontaktů uvedených v bodě 1.
 1. Další informace ochrany osobních údajů v obchodních podmínkách.
Další podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů nalezneš v našich obchodních podmínkách dostupných na Obchodní podmínky